Algemene voorwaarden Bella Vita

Verkoop en leveringsvoorwaarden.

Artikel 1 Definitie
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - Bella Vita: Bella Vita handelend op deze website en waarvan de contact gegevens op deze website staan (KVK-nummer: 69141711, BTW-nr:             ). - Afnemer: Een consument of bedrijf dat gebruik maakt van aanbiedingen en/of diensten van Bella Vita en op deze manier een overeenkomst aangaat met Bella Vita. - Begunstigde: De persoon of het bedrijf dat van de afnemer een product ontvangt die dat via Bella Vita heeft besteld.             

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten door Bella Vita aangegaan met derden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de bepalingen van de Verkoop/ en Leveringsvoorwaarden geacht door de betrokken partijen te zijn geaccepteerd. Bij het bestellen bij Bella Vita en het uitvoeren van de betaling, accepteert de afnemer de algemene voorwaarden en ontstaat een bindende koopovereenkomst. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en zullen na ondertekening van beide partijen als aanvulling op de Algemene Voorwaarden worden geaccepteerd.

Artikel 3 Aanbiedingen / Overeenkomsten
Alle door of namens Bella Vita in dag- of weekbladen, het Internet, brieven gedane aanbiedingen ter zake van prijzen, offertes, leveringstermijnen e.d. zijn geheel vrijblijvend en voor Bella Vita op geen enkele wijze bindend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 4 Overmacht
Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, moet Bella Vita dit de koper zo snel mogelijk per telefoon met schriftelijke bevestiging berichten, zulks zonder tot betaling van enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn. Bella Vita kan in geval van overmacht - na overleg met de afnemer - de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmacht situatie ophoudt te bestaan. Als overmacht worden beschouwd de hierna genoemde soortgelijke omstandigheden: te late of kwalitatief onacceptabele levering van een of meer toeleveringsbedrijven belemmerende maatregelen van overheidswege geheel of gedeeltelijke staking of storing in het in- en externe vervoersapparaat rellen en andere ongeregeldheden die de tijdige uitvoering van de overeenkomst verhinderen geheel of gedeeltelijke stagnatie in het productie apparaat van -of werkstakingen of uitsluiting in – het Bella Vita of in dat waarvan goederen of grondstoffen c.q. producten worden betrokken storingen op internetcomputers en -servers en/of telefoonverbindingen die bestellingen via het internet stagneren, en/of extreme weersomstandigheden.

Artikel 5 Levering
De levering wordt steeds geacht te geschieden op het bedrijf van Bella Vita, tenzij anders is bepaald. Het vervoer naar het adres van de begunstigde geschiedt voor rekening en risico van de afnemer.
Het middel van vervoer en de wijze van uitvoering van de bestelling wordt naar beste weten gekozen. Bella Vita zal voor de gemaakte keuze niet aansprakelijk zijn, tenzij de afnemer zou aantonen dat aan Bella Vita opzet of grove schuld te verwijten valt.
Overeengekomen leveringstijden zullen door Bella Vita zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding daarvan maakt Bella Vita niet aansprakelijk en geeft niet het recht de overeenkomst te annuleren.
Bella Vita behoudt zich het recht voor bestellingen niet uit te voeren indien de afnemer nog openstaande rekeningen heeft die niet binnen de overeengekomen betalingstermijn zijn betaald. Bella Vita is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij de afnemer ten gevolge van het niet leveren.
 

Artikel 6 Betaling
U kunt op de volgende manieren uw bestelling direct afrekenen op onze site:
- iDEAL 
- Op rekening (alleen bedrijven) De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek van korting en zonder schuldvergelijking.
Indien deze termijn wordt overschreden, wordt de afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Bella Vita wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het ogenblik dat de afnemer in verzuim is, onverminderd de aan Bella Vita verder toekomende rechten.
Alle betalingen moeten zonder aftrek of schuldvergelijking, dit laatste behalve in geval van faillissement dan wel verlening van surseance van betaling aan afnemer, geschieden direct op de site (zie sub 1a) of door overschrijving op het bankrekening nummer van Bella Vita.
Ingeval van niet, dan wel niet tijdige betaling van betaling, komen voor rekening van de afnemer alle kosten, zowel buiten gerechtelijke als de gerechtelijke kosten die Bella Vita in verband met de inning van de vordering maakt waarin tevens begrepen extra administratiekosten en incassokosten.

Artikel 7 Eigendom
Alle geleverde producten blijven eigendom van Bella Vita totdat deze volledig zijn betaald.

Artikel 8 Klachten
Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering of in elk geval binnen 24 uur na ontvangst per telefoon of e-mail te worden gemeld aan Bella Vita.
Klachten met betrekking tot de bezorging van de producten dienen binnen 48 na de oorspronkelijke bezorgdatum gemeld te worden.
Gebreken bij een deel van het geleverde, geven de afnemer niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.
Klachten die betrekking hebben op een bepaalde levering oefenen geen invloed uit op voorafgaande of latere leveringen.

Artikel 9 Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlands recht van toepassing.
In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien is eveneens het Nederlands Recht van toepassing.
Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepalingen van nationale of internationale wetgeving, zal deze bepaling als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze voorwaarden voor de overige bepalingen van kracht blijven en beide partijen blijven binden.
Alle geschillen (ook die slechts door een der partijen als zodanig worden aangemerkt) met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen Bella Vita en het buitenland gevestigde afnemer gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen worden beslist door de Nederlandse Rechter die bevoegd is in het gebied waar Bella Vita gevestigd is.

 

Artikel 10 HERROEPINGSRECHT

Alle levensmiddelen van Bella Vita kunnen niet geretourneerd worden, omdat deze producten een beperkte levensduur hebben. Bij de aankoop van producten, niet zijnde versproducten, heeft de consument de mogelijkheid zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden gedurende 14 dagen, conform artikel 6:230o lid 1 BW, indien het een koop op afstand betreft.Artikel 11 Persoonsgegevens
Uw gegevens hebben wij nodig om uw bestellingen en betalingen te kunnen afhandelen. Wij geven uw gegevens niet door aan derden. Ook krijgt u door het achterlaten van uw gegevens geen reclame bezorgd per post, e-mail of telefoon, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
Onze privacy statement is van toepassing